یکشنبه 30 شهریور 1399   02:51:54
سیستم تحویلداری شعبه تحت OS/2

سيستم تحويلداري شعبه تحت OS/2
سيستم تحويلداري شعبه تحت OS/2 بر روي شبكه‌اي از رايانه‌ها اجرامي‌شود. اين شبكه در داخل هر شعبه كليه ايستگاه‌هاي كاري را به يكي از روش‌هاي ايجاد شبكه‌هاي محلي به يكديگر متصل مي‌نمايد.در طراحي اين سيستم از معماري Client/Server استفاده شده است. سيستم عامل كليه رايا‌نه‌هاي مستقر در شعبه Warp IBM OS/2 بوده و براي مديريت شبكه محلي شعبه از نرم‌افزارهاي IBM LAN server و IBM LANDP استفاده مي‌شود. نرم‌افزار سيستم اين شعبه با استفاده از IBM CT/2 طراحي و پياده‌سازي شده است.