شنبه 29 شهریور 1399   11:22:19
سیستم یکپارچه بانک صنعت و معدن

سیستم یکپارچه بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن در سال 1382 راه اندازی و اتوماسیون تعداد 30 شعبه خود را به مدت 6 سال طی مناقصه ای اعلام نمود. شرکت خدمات انفورماتیک موفق گردید به عنوان برنده مناقصه مذکور، با انعقاد قرارداد اتوماسیون شعب در تاریخ 1382/06/03 راه اندازی و اتوماسیون تعداد 30 شعبه بانک را تحت سیستم" بانک ایران" و "کارت ایران" بصورت برون سپاری به عهده گیرد. .ضمنا تامین ، راه اندازی تجهیزات پایانه VSAT و تجهیزات سخت افزاری شعب یادشده نیز توسط شرکت انجام گرفت و شایان ذکر است روند مذکور همچنان رو به گسترش بوده بطوریکه در حال حاضر تعداد شعب بانک تحت پوشش سیستم بانک ایران برابر با تعداد 45 شعبه می‌باشد و همچنین متجاوز از 80% زیر سیستمهای بانک ایران توسط بانک مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد.