شنبه 29 شهریور 1399   10:23:28
چک های انتقالی
 مجموعه سيستمهاي بانك ايران  سيستم اوراق مشاركت  بروات
 چك‌هاي مبلغ‌دار  حوالجات(چك‌بانكي-چك‌رمزداربين‌بانكي)  ايران چك
 سيستم پرداخت قبوض  چك‌هاي انتقالي  بانك ايران ارزي
 ايران چك بانك مركزي  اوراق گواهي سپرده

سيستم چك‌هاي انتقالي
معرفي
زير سيستم چك‌هاي انتقالي عمليات واگذاري ،وصول و برگشت چك‌هاي محلي شامل چك‌هاي جاري سنتي ،چك‌هاي جاري ساير بانكها ، چك‌هاي در گردش عادي و تفاهمي را به عهده دارد .وجه چك عادي در زمان وصول و وجه چك‌هاي تفاهمي در همان زمان واگذاري به حساب مشتري واريز مي‌شود. چك‌هاي واگذار شده در شعب طي يك بردرو به واحد توزيع/ رابط/ خزانه و از اين واحد به اتاق پاياپاي يا شعب متمركز ارسال مي‌شوند. عمليات وصول يا برگشت چك‌هاي ساير بانكها در واحدهاي توزيع /رابط /خزانه و وصول چك‌هاي سنتي در شعب متمركز مقصد انجام مي‌گيرد.

بهره برداران
اين سيستم از سال 86 در بانك صادرات عملياتي است.