یکشنبه 30 شهریور 1399   02:08:09
فرادیس گستر کیش
شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش

شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش در بهمن ماه 1386 با هدف تولید و پشتیبانی تجهیزات سامانه های مخابراتی و کامپیوتری مورد نیاز شرکت خدمات انفورماتیک و شبکة بانکی کشور تأسیس شد و پس از قریب به چهار سال فعالیت موفقیت آمیز در این عرصه، طبق تصمیمات اتخاذ شده در هیأت مدیرة شرکت خدمات انفورماتیک و مجمع عمومی شرکت فرادیس گستر کیش نسبت به انتقال فعالیتهای مذکور به شرکت فرادیس البرز اقدام نمود. از دی ماه سال 91 به منظور ایفای بخشی از نقش محوری مجموعة خدمات انفورماتیک در حوزة خدمات بانکی و تجارت الکترونیک، ارائة خدمات پرداخت سیار مبتنی بر کارت و تلفن همراه در موضوع اساسنامة شرکت گنجانده شد.