شنبه 29 شهریور 1399   11:05:50
سیستم پرداخت قبوض
 مجموعه سيستمهاي بانك ايران  سيستم اوراق مشاركت  بروات
 چك‌هاي مبلغ‌دار  حوالجات(چك‌بانكي-چك‌رمزداربين‌بانكي)  ايران چك
 سيستم پرداخت قبوض  چك‌هاي انتقالي  بانك ايران ارزي
 ايران چك بانك مركزي  اوراق گواهي سپرده

سيستم پرداخت قبوض
معرفي
اين سيستم، براي تسهيل در امر تمركز در ثبت قبوض وصول شده و ارائه الكترونيكي و يا چاپي وصوليها با كمترين خطاي انساني به موسسات ذيربط ارائه مي شود. ضمنا، اتوماسيون اين فعاليت، موجب كاهش هزينه هاي بانك براي گردآوري و تجميع قبوض پرداختي از كليه شعب نيز مي گردد.
خدمات پرداخت قبوض همگاني طي يك توافق سه جانبه شركت، بانك و سازمان ارائه دهنده قبض فعال ميشود. بر اساس اين توافق، مشتري بانك از طريق يكي از كانالهاي خدمات رساني بانكي اقدام به پرداخت قبض مربوط به خدمات شهري خود مي نمايد، كه خدمات پرداخت قبوض همگاني از دو طريق زير صورت ميگيرد :

در خارج از شعبه ( ATM ، اينترنت ويا تلفن )  
داخل شعبه ( سيستم متمركز تحويلداري بانك ايران )  

بانك نيز بدون دخالت دست و به صورت اتوماتيك, گزارش الكترونيكي پرداختها را به سازمان ارائه دهنده قبض تحويل مي دهد.

بهره‌برداران
در حال حاضر قرارداد مربوط به نصب و راه‌اندازي اين سيستم در بانك‌هاي صادرات، ملي و صنعت و معدن منعقد شده و به مرحله اجرايي رسيده است و با كمك شبكه شتاب و پذيرش كليه كارتهاي بانكي در اين دو بانك، پرداخت قبوض شهري براي همه دارندگان كارتهاي بانكي ميسر شده است .