شنبه 29 شهریور 1399   11:23:25
سیستم شیبا
          شبكه يكپارچه بانكي ايران (شيبا)

سيستم شيبا اين امكان را براي بانك‌هاي عضو سيستم فراهم مي‌كند كه چك اشخاص مربوط به مشتريان بانك ديگري كه عضو سيستم است را به صورت لحظه‌اي پرداخت نمايند.در اين سيستم قابليت بازبيني امضاها و شرايط برداشت مربوط به حساب‌هاي بانك ديگر ايجاد گشته است. همچنين امكان پيگيري انجام موفق تراكنش براي كاربران بانك‌هاي عضو فراهم شده است.