یکشنبه 30 شهریور 1399   01:44:21

موضوعات

زير شاخه ها

فرآيندها و مدل‌هاي آزمون نرم‌افزار

1.       آزمون كارايي

2.       فرآيندهاي آزمون صوري

مدل‌ها و فرآيندهاي نگهداري سامانه‌ها ، سايت‌ها و نرم‌افزارها

 

1.       فرآيندهاي خودكار‌سازي

2.       مدل‌سازي سامانه‌ها

·        مدل سامانه‌هاي عملياتي بر اساس تئوري صف جهت پيش‌بيني وضعيت آينده

3.       خودكار‌سازي فرآيندهاي عملياتي

پايگاه‌هاي داده

1.       روش‌هاي بهينه‌سازي

2.       بررسي مدل‌هاي رابطه‌اي و سلسله مراتبي

·        تبديل مدل پايگاه داده رابطه‌اي به سلسله مراتبي و بالعكس

مدل‌هاي مستند‌سازي سيستم‌هاي از پيش موجود

 

استفاده از استانداردهاي بين‌المللي در فرآيندهاي عملياتي و نگهداري سايت‌ها

 

مدل‌هاي پردازش اطلاعات مبتني بر سخت‌افزارهاي سيستم‌هاي بزرگ (MAINFRAME)

 

محيط‌هاي ذخيره‌سازي داده‌ها

 

پروتكل‌هاي ارتباطي

·        تبديل SNA  به TCPIP

فرآيندهاي عملياتي (مديريت IT)

1.       بهينه‌سازي فرآيندها

2.       استخراج فرآيندها

توليد نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي براي موارد مورد نياز در سامانه‌هاي بانكي

1.       شبيه‌ساز توليد تراكنش‌هاي سيستم‌هاي اينترنتي

2.       شبيه‌ساز توليد تراكنش شعبه

3.       شبيه‌ساز توليد تراكنش سيستم‌هاي كارت

ساخت و مديريت نرم‌افزار

1.       روش‌هاي توسعه نرم‌افزار

·        مهندسي خط محصول نرم‌افزار

·        روش‌هاي شي‌گرا

·        مدل‌سازي و تبديل مدل‌ها

2.       درستي‌يابي[1] و اعتبارسنجي[2] نرم‌افزار

·        روش‌هاي صوري در نرم‌افزار

·        تست نرم‌افزار و اشكال‌زدايي

3.       موارد مربوط به پس از توليد نرم‌افزار[3]

·        مهندسي معكوس نرم‌افزار

·        روش‌هاي پشتيبان‌گيري

·        مستند سازي

·        كنترل نسخه‌هاي نرم‌افزار

·        نگهداري نرم‌افزار[4]

·        مديريت سيستم[5]

·        تكامل نرم‌افزار[6]

سيستم‌هاي اطلاعاتي

1.       سيستم‌هاي مديريت داده‌ها

·        طراحي و مدل‌سازي پايگاه داده‌ها

·        يكپارچه‌سازي اطلاعات

                                 I.            استخراج، تبديل و بارگذاري اطلاعات

                               II.            انبار داده‌ها

2.       برنامه‌هاي كاربردي سيستم‌هاي اطلاعاتي

·        سيستم‌هاي اطلاعاتي سازماني[7]

                                 I.            برنامه‌هاي سازماني[8]

                               II.            مراكز داده‌ها

3.       سيستم‌هاي پردازش اطلاعات تلفن همراه

معماري سرويس‌گرا و وب‌سرويس‌ها

1.       پروتكل‌هاي دسترسي به شيء ([9]SOAP)

2.       زبان‌هاي توصيف وب سرويس‌ها ([10]WSDL)

3.       UUDI[11]

4.       كشف سرويس و واسط‌هاي كاربري

تجارت الكترونيك

1.       پول الكترونيك

2.       زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك

3.       تبادل اطلاعات الكترونيك[12]

4.       انتقال وجه الكترونيك

5.       خريد آنلاين

6.       بانكداري الكترونيك

7.       بانكداري تلفن همراه

8.       پردازش‌هاي امن آنلاين[13]

9.       امضاي الكترونيك

10.   چك الكترونيك

امنيت و حفظ محرمانگي

1.       سيستم‌هاي امنيتي

2.       نرم‌افزار امنيتي

3.       رمزنگاري

4.       امنيت پايگاه داده‌ها و ذخيره‌سازي

سيستم مديريت تداوم كسب‌وكار (BCMS) بر مبناي استاندارد ISO 22301

 

1.      ارائه مدلي براي سنجش readiness سازمان براي پياده‌سازي استاندارد

2.      ارائه مدلي براي ارزيابي تطابق وضعيت موجود سازمان با استاندارد

3.      ارائه مدلي براي ارزيابي اثربخشي پياده‌سازي استاندارد

4.      ارائه مدلي براي تحليل اثرات كسب‌وكار (BIA)

امنيت توكن

1.      امنيت توكن‌هاي سخت‌افزاري/ نرم‌افزاري PKI

2.      امنيت توكن‌هاي سخت‌افزاري/ نرم‌افزاري  OTP

مديريت كليد

1.      ارزيابي استانداردها و تكنولوژي‌هاي مديريت كليد

2.      ارائه مدلي (متشكل از استاندارد، سياست و تكنولوژي) براي مديريت كليد

سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)  بر مبناي استاندارد ISO 27001

1.      بومي‌سازي ISMS در صنعت بانكداري

2.      ارائه مدلي براي ارزيابي اثربخشي ISMS

ارائه مدلي براي ارزيابي امنيت الگوريتم‌هاي رمزنگاري

 

Network Operation Center (NOC)

 

 

Security Operation Center (SOC)

 

 

مديريت سرويس‌هاي فناوري اطلاعات بر مبناي ISO 20000

 

 

امنيت برنامه‌هاي كاربردي

 

 

ارزيابي امنيتي و تست نفوذ

 

 

مديريت روابط عمومي

·        روابط عمومي الكترونيك

مديريت مالي

·        استقرار سيستم بهاي تمام شده

مديريت تشكيلات و سيستم‌ها

1.      مديريت و ارزيابي عملكرد در سازمان‌هاي پروژه محور

2.      سطوح مديريت پروژه و بلوغ سازماني

3.      مديريت و ارزيابي ريسك

4.      سيستم‌هاي مديريت فرايند

5.      سيستم‌هاي مديريت دانش

6.      مسائل پياده‌سازي سيستم‌هاي يكپارچه

مديريت سرمايه‌هاي انساني

1.      برنامه‌ريزي استراتژيك سرمايه‌هاي انساني

2.      سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت سرمايه‌هاي انساني

3.      مديريت انگيزش سرمايه‌هاي انساني

4.      مديريت فرهنگ سازماني

5.      مديريت برنامه‌ريزي آموزشي

6.      مديريت حقوق و دستمزد (با توجه به ارزيابي همزمان شغل و شاغل)   [1] Verification

   [2] Validation

   [3] Post-development issues

   [4] Maintaining software

   [5] System Administration

   [6] Software Evolution

   [7] Enterprise information system

   [8] Enterprise application

   [9] Simple object access protocol

   [10] Web service description language

   [11] Universal description discovery and integration

   [12] Electronic data interchange

   [13] Secure online transactions

فايلها
محورهاي پژوهشي.pdf 246.165 KB