شنبه 29 شهریور 1399   09:35:34
اوراق گواهی سپرده
 مجموعه سيستمهاي بانك ايران  سيستم اوراق مشاركت  بروات
 چك‌هاي مبلغ‌دار  حوالجات(چك‌بانكي-چك‌رمزداربين‌بانكي)  ايران چك
 سيستم پرداخت قبوض  چك‌هاي انتقالي  بانك ايران ارزي
 ايران چك بانك مركزي  اوراق گواهي سپرده

اوراق گواهي سپرده
معرفي
سيستم اوراق گواهي سپرده وظيفه ثبت و نگهداري اطلاعات پايه،عمليات و تراكنش‌هاي مربوط ،توليداسناد حسابداري و گزارشات گوناگون را بطور متمركز و از زمان ورود اطلاعات طرح و اوراق به سيستم تا پايان مهلت تسويه بعهده دارد. اين سيستم از كليه عمليات مربوط به اوراق گواهي سپرده شامل توزيع، خريد و فروش، پراخت سود و ... را پشتيباني مي‌كند.
اين مجموعه علاوه بر انجام رسالت خاص سيستم اوراق گواهي سپرده ،در غالب سيستم بانك ايران بوده و داراي قابليت‌هاي سيستم متمركز است.براي صدور اسناد حسابداري نيز از امكانت بانك ايران استفاده مي‌كند.

بهره برداران
اين سيستم از سال 86 در بانك‌هاي صنعت و معدن و صادرات عملياتي است.