شنبه 29 شهریور 1399   10:12:45
سیستم امضای دیجیتال

                   سيستم امضاي ديجيتال

مركز اعتماد بانك مركزي پس از راه اندازي به عنوان مركز ريشه در ساختار سلسله مراتبي زيرساخت كليد عمومي نظام بانكي فعاليت خواهد نمود. اين مركز با صدور گواهي براي مركز بانك ها و موسسات مالي كشور, زير ساخت لازم براي تبادل امن اطلاعات را ايجاد خواهد نمود. بانك ها و موسسات مالي نيز با ايجاد مراكز صدور گواهي مخصوص به خود, امنيت لازم را با صدور گواهي و بكارگيري آن در انجام عمليات بانكي براي مشتريان فراهم مي كنند.