شنبه 29 شهریور 1399   09:20:47
حوالجات
 مجموعه سيستمهاي بانك ايران  سيستم اوراق مشاركت  بروات
 چك‌هاي مبلغ‌دار  حوالجات(چك‌بانكي-چك‌رمزداربين‌بانكي)  ايران چك
 سيستم پرداخت قبوض  چك‌هاي انتقالي  بانك ايران ارزي
 ايران چك بانك مركزي  اوراق گواهي سپرده

حوالجات (چك بانكي، چك رمزدار بين بانكي)
معرفي
سيستم حوالجات به عنوان يكي از سيستم‌هاي تكميلي بانكداري خرد و يكپارچه با بانك ايران طراحي و توليد شده است. هدف اصلي اين سيستم مكانيزه نمودن فعاليت انتقال وجوه مشتريان بانكها از يك حساب و شعبه به شخص يا حساب غير متمركز در شعبه(يا بانك) ديگر مي‌باشد.
سيستم حوالجات فعاليت انتقال وجوه را در سه شكل زير پردازش مينمايد: 
 حواله
چك بانكي
چك رمزدار بين بانكي

سيستم حوالجات اين مهم را با انجام پنج پردازش اصلي شامل صدور، ورود حواله، پرداخت ، عمليات BATCH و توليد گزارشات و كلرينگ چك‌هاي رمزدار بين بانكي به انجام مي‌رساند.

ويژگي‌هاي عمده

امكان ثبت كامل اطلاعات و چرخه انتقال وجوه در سيستم  
امكان پرداخت مبلغ يك حواله به ذينفع آن در كليه شعب متمركز به صورت درون‌ خطي (Online)  
در نظر گرفته شدن سطوح مختلف امنيتي با دسترسي‌ هاي مناسب در سيستم  
توليد خودكار اسناد حسابداري مرتبط با امور حوالجات در داخل سيستم  
امكان تهيه گزارش‌ هاي متنوع در هريك از دو بخش مركزي و تحويلداري با توجه به اطلاعات ثبت شده در سيستم  

بهره‌برداران
اين سيستم از سال 1382 در بانك صنعت و معدن و از سال 1383 در بانك صادرات عملياتي است