دوشنبه 7 مهر 1399   12:01:07
سیستم گزارشهای مدیریتی

      سيستم گزارشهاي مديريتي, به عنوان انباره ثابت داده هاي عملياتي, براي اطلاع رساني جامع و فراگير از عمليات سيستمهاي اتوماسيون متمركز بانكي براي مديران و سياستگذاران بانك طراحي و توليد شده است.