دوشنبه 7 مهر 1399   13:02:10
اهم فعالیت های بخش فنی و بخش ستادی شرکت
     

مجموعه فعاليتهاي معاونت فني

1.        راهبري سايت ماهواره اي        

2.        راهبري سايت شتاب

3.        راهبري سايت سامانه هاي ملي پرداخت

4.        شبكه و زير ساخت

5.        نصب و نگهداري

مجموعه فعاليتهاي معاونت ستادي

امور كاركنان

جذب نيرو

حقوق و دستمزد

رفاه و درمان

خدمات اداري

عمران و تأسيسات

حسابداري فروش

حسابداري عمومي

امور سهام شركتها

انبار و اموال

بازرگاني داخلي

بازرگاني خارجي

بازاريابي و فروش

خدمات مشتريان

بيشتر